Aanvragen moeten voldoen aan de algemene richtlijnen om in behandeling te worden genomen.

Als uw project voldoet aan de Algemene Richtlijnen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage van het Boerderijenfonds. Het fonds ontvangt meer aanvragen dan er kunnen worden gehonoreerd en de beoordelingscommissie moet keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project en het onderscheidende karakter van het project.

Soort object

 1. De aanvraag betreft een boerderij of boerderij-ensemble (boerderij met meerdere bijgebouwen), met erf en eventueel land.
 2. De boerderij, of delen van het boerderij-ensemble, is geregistreerd als rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek object. Indien de boerderij niet officieel is aangemerkt als monument, beeldbepalend of karakteristiek object, dan dient in de aanvraag aan de hand van een bouwhistorisch onderzoek te worden beargumenteerd waarom het object te beschouwen is als cultureel erfgoed en belangrijke cultuurhistorische waarden bevat.

Aanvrager

 1. De aanvrager is een particuliere eigenaar, initiatiefnemer en opdrachtgever van het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd.* In gevallen waarin de aanvrager geen eigenaar is maar pachter van de boerderij dient de eigenaar de aanvraag mede te onderschrijven via een schriftelijke verklaring, waaruit duidelijk toestemming blijkt en waarin de wijze van samenwerking wordt beschreven.

  Overheden kunnen geen aanvraag indienen. Uitgesloten zijn eveneens professionele organisaties tot wiens doelstellingen en reguliere werkzaamheden behoren: het beheren, behouden en exploiteren van gebouwd erfgoed.

  *Een particuliere aanvrager kan een aanvraag indienen als natuurlijk persoon, stichting, vereniging, vof of NSW Landgoed/Landgoed-BV (mits geen professionele organisatie zoals hierboven omschreven).

Waarvoor kan worden aangevraagd?

 1. De aanvraag betreft de uitvoering van herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van een boerderij of boerderij-ensemble of onderdelen daarvan, met erf en eventueel land.
 2. De aanvrager heeft met betrekking tot de benodigde vergunningen reeds overleg gevoerd met de desbetreffende overheden (gemeente en/of provincie). De vergunningen hoeven nog niet te zijn verleend, maar het traject dat hiervoor doorlopen moet worden, kan wel binnen afzienbare termijn worden gestart (zie ook richtlijn 10). De start van de bouwwerkzaamheden ligt na de deadline van de aanvraagronde.
 3. De aanvraag betreft een project dat voldoet aan de doelstellingen van het Boerderijenfonds. Dit betekent dat uitvoering van het project leidt tot het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed èn van meerwaarde is voor de leefomgeving. Het project is er op gericht nieuwe gebruiksfuncties mogelijk te maken die bij voorkeur ook toegankelijk zijn voor anderen (zoals bezoekers, cliënten, omwonenden), en levert mede daardoor een bijdrage aan een toekomstbestendig platteland. Aanvragen die herbestemming, restauratie of verduurzaming betreffen van een object dat uitsluitend voor bewoning dient, voldoen niet aan deze richtlijn, tenzij er sprake is van een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

Financiële voorwaarden en planning

 1. De aanvrager levert een eigen bijdrage door middel van eigen financiële middelen. Eigen uren tellen hierin niet mee.
 2. Voor ondersteuning komen in aanmerking projecten met een totale begroting van minimaal 200.000 euro. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal 25 % van de ingediende begroting, tot een maximumbedrag van 250.000 euro.
 3. De begroting is voorzien van een sluitend dekkingsplan, waarin duidelijk is aangegeven op welke manier er cofinanciering plaats vindt en wat de eigen bijdrage is. Na uitvoering van het project dient er een sluitende exploitatie te zijn, aangetoond door middel van een exploitatieplan.
 4. De toekenning van een financiële bijdrage aan een project wordt onder voorwaarden verleend. Deze toekenning onder voorwaarden wordt omgezet in een toekenning wanneer alle benodigde vergunningen zijn verleend en wanneer de benodigde financiering aantoonbaar beschikbaar is. De uitvoering van het project dient binnen twee jaar te zijn afgerond.
 5. Een financiële bijdrage wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening – AGVV’). Bij de aanvraag wordt getoetst dat deze voldoet aan de verplichtingen die volgen uit dit artikel. Deze toets zal opnieuw worden uitgevoerd bij de definitieve vaststelling van de bijdrage uit het Boerderijenfonds.