Over het Boerderijenfonds,

De stichting Boerderijenfonds, gevestigd in de gemeente Deventer, KvK 77260228, (verder te noemen: het Boerderijenfonds), is opgericht door de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, met onder meer als doel het beheren van een fonds gericht op het verstrekken van financiële middelen voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van historische boerderijen, erven en landerijen in Nederland. Het Boerderijenfonds werkt hierin onder meer samen met het Nationaal Restauratiefonds en met de provinciale, regionale of type-gebonden boerderijenstichtingen die deelnemen in Agrarisch Erfgoed Nederland..

Een tweede doel van het Boerderijenfonds is het verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van kennis en informatie op de hiervoor aangegeven terreinen.

Het Boerderijenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van het bureau van het Boerderijenfonds:

 • per e-mail: bureau@boerderijenfonds.nl;
 • telefonisch: 06 572 434 16 (Gitta op den Akker, dinsdag en donderdag); 06 578 128 45 (Miranda Maring, woensdag).

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

Het Boerderijenfonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter verwerking van uw aanvraag van een financiële bijdrage of ter beantwoording van uw adviesvraag.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de reguliere werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 • Het bijhouden wie er informatie heeft aangevraagd.
 • Het (doen) afhandelen van de uitbetalingen van toegekende bijdragen.
 • Het ontsluiten en toegankelijk maken van relevante informatie ten behoeve van communicatie en kennisdeling
 • Het verzenden van een (digitale)nieuwsbrief.
 • U te informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot de werkwijze van het Boerderijenfonds.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee het bereik van de website te meten en om de functionaliteit van de website te verbeteren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Boerderijenfonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van het Boerderijenfonds en/of omdat u deze zelf aan het Boerderijenfonds verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het Boerderijenfonds verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatie- en objectgegevens; inclusief indien van toepassing monumentnummer
 • Alle overige gegevens die u verstrekt doormiddel van uw aanvraag tot het verkrijgen van een financiële bijdrage of advies.
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Boerderijenfonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met instellingen die uw gegevens verwerken in opdracht (onder meer het Nationaal Restauratiefonds; zie hiervoor), sluit het Boerderijenfonds een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Het Boerderijenfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ook kan het Boerderijenfonds aangaande een ingediende aanvraag aanvullende informatie vragen aan derden (bijv. de boerderijenstichtingen). In dergelijke gevallen worden alleen locatie- en objectgegevens gebruikt. Ook hier blijft het Boerderijenfonds verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze gegevens.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Het Boerderijenfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

Het Boerderijenfonds gebruikt alleen technische en functionele cookies; tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die het Boerderijenfonds gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Boerderijenfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail (bureau@boerderijenfonds.nl).

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (het recht op vergetelheid).

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens ‘mee te nemen’ naar een derde: het recht op dataportabiliteit. In zo’n geval werkt het Boerderijenfonds mee aan de overdracht van de gegevens uiteraard voorzover ze in haar bezit zijn.

Ook kunt u de aanvankelijk gegeven toestemming tot gebruik van de persoonsgegevens intrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming, sturen naar bureau@boerderijenfonds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Boerderijenfonds reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in elk geval binnen vier weken.

Bij wie kunt u een eventuele klacht indienen?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact opnemen met het Boerderijenfonds, via bureau@boerderijenfonds.nl. Wordt er in overleg geen oplossing gevonden, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.