Ik ben eigenaar van een boerderij. Hoe weet ik of het een monument is of een beeldbepalend/karakteristiek pand?
In het monumentenregister ( https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/) kunt u nagaan of uw pand de status van rijksmonument heeft. Doorgaans staat dat ook vermeld in de koopakte.

Verder zijn er in Nederland twee provincies met provinciale monumenten. Provincie Noord-Holland en Drenthe hebben een provinciale monumentenlijst. De provincie Limburg heeft een onafhankelijk provinciaal erfgoedbeleid.

Daarnaast kan een gemeente bepaalde panden een gemeentelijke monumentenstatus geven, of een lijst hebben aangelegd met beeldbepalende of karakteristieke panden. Voor informatie hierover kunt u bij de gemeente terecht.

Ik ben eigenaar van een boerderij en wil daar zelf gaan wonen. Kan ik voor de kosten van de restauratie, verduurzaming en verbouwing een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds?
Nee, projecten die tot eigen woning worden herbestemd komen niet in aanmerking. Deze projecten voldoen niet aan de doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in Algemene Richtlijn 6. Dit geldt ook voor projecten waarbij meerdere eigenaren gezamenlijk een boerderij herbestemmen tot meerdere woningen voor eigen bewoning.

Ik ben eigenaar van een boerderij en wil deze verbouwen tot meerdere woningen. Kan ik voor deze herbestemming een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds?
Boerderijen die uitsluitend tot meerdere woningen worden herbestemd (en dan bijvoorbeeld worden verhuurd) komen alleen in aanmerking als dat van meerwaarde is voor de leefomgeving (bijvoorbeeld doordat er een maatschappelijke of publieke functie aan wordt toegevoegd). Bovendien wordt dan ook gekeken naar de commerciële exploitatie; bij verhuur van meerdere woningen wordt een bijdrage uit het fonds om die reden doorgaans niet noodzakelijk geacht want commercieel exploitabel.

Ik ben eigenaar van een boerderij en wil een deel van de boerderij (schuur, wagenloods, hooiberg e.d.) verbouwen tot B&B of groepsaccommodatie. Kan ik hiervoor een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds?
In principe kunt u, als u voldoet aan alle Algemene Richtlijnen, een aanvraag indienen. Echter, het Boerderijenfonds is op zoek naar onderscheidende herbestemmingsprojecten, die een nieuwe impuls geven aan het hergebruik van agrarisch erfgoed èn een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland. Relatief veel boerderijen worden herbestemd tot woning met B&B of groepsaccommodatie. Een dergelijke herbestemming is niet onderscheidend, en zo’n project is daarom minder kansrijk.

Mijn project voldoet aan de Algemene richtlijnen. Is een bijdrage dan zeker?
Als uw project voldoet aan de Algemene Richtlijnen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage van het Boerderijenfonds. Het fonds ontvangt meer aanvragen dan er kunnen worden gehonoreerd en de beoordelingscommissie moet keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project en het onderscheidende karakter van het project. De keuze wordt mede bepaald door een weging van alle aanvragen.