Stichting en bestuur

Stichting Boerderijenfonds is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77260228, fiscaal nummer (RSIN) 860951285.

Uittreksel KvK

De stichting hanteert het bestuur-model en volgt daarbij de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

De statutaire doelstelling van de stichting is: het (doen) bevorderen en stimuleren van het behoud van historische boerderijen, erven en landerijen in Nederland, door middel van herbestemming, verduurzaming en restauratie, mede ter bevordering van een toekomstbestendige inrichting van het platteland

Statuten stichting Boerderijenfonds

Beloningsbeleid

Bestuursleden van het Boerderijenfonds ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De leden van de beoordelingscommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen alsmede een reiskostenvergoeding.

De medewerkers van het bureau worden betaald als zzp’er volgens een marktconform uurloon.

Beoordelingscommissie

De werkwijze en procedure met betrekking tot de beoordeling van aanvragen door de beoordelingscommissie zijn vastgelegd in een reglement dat door de commissieleden is ondertekend.

Reglement Beoordelingscommissie

Jaarverslag

Het jaarverslag 2020 beschrijft de activiteiten van het eerste jaar van het Boerderijenfonds.

Jaarrekening

Jaarrekening 2020