Algemeen

Heeft u concrete plannen voor een herbestemming van een boerderij of boerderij-ensemble, inclusief erf, en wilt u weten of het Boerderijenfonds daarbij een rol kan spelen? Neem dan contact op met ons bureau.

Ook als het project nog in een beginfase bevindt, is het goed om ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien een project aansluit bij onze doelstellingen helpen wij u graag verder op weg.

Het Boerderijenfonds heeft mede tot doel kennis over herbestemming en verduurzaming van agrarisch erfgoed te delen en te verspreiden. Wij worden dan ook graag op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, onderzoek en praktijkervaringen op dit gebied.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een financiële bijdrage tot en met een eventuele honorering en uitbetaling verloopt via de volgende stappen:

  1. Overweegt u een aanvraag in te dienen, neemt u dan altijd eerst even contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of uw plannen voldoen aan de algemene richtlijnen.
  2. In 2024 is er één aanvraagronde met als uiterste inzenddatum 1 september. Aanvraagformulieren dienen op die data per mail ontvangen te zijn, volledig ingevuld en inclusief alle bijlagen. Na ontvangst beoordeelt het bureau of aanvragen voldoen aan de algemene richtlijnen. Ook wordt getoetst of aanvragen voldoen aan de verplichtingen volgend uit artikel 53 van Verordening (EU) nr. 651/2014 (‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’). Als dat niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en worden aanvragers daarover bericht. Indien er een enkele bijlage ontbreekt, krijgt de aanvrager een week de tijd om de gewenste bijlage na te sturen.
  3. Binnen 12 weken na de inzenddatum van de aanvraagronde worden de aanvragen besproken en beoordeeld in een vergadering van de onafhankelijke beoordelingscommissie, op basis van de beoordelingscriteria. De commissie besluit in consensus over het wel of niet honoreren van een aanvraag en bepaalt de volgorde van honorering op basis van een prioriteitsstelling. Daarbij wordt ook de noodzaak van een bijdrage door het fonds ter weging meegenomen. Na de commissievergadering stelt het bureau de aanvragers op de hoogte van de beoordeling: afwijzing dan wel toekenning.
  4. De toekenning van een financiële bijdrage is onder voorwaarden. Hierin staat de hoogte van de toe te kennen bijdrage vermeld, onderbouwd met het oordeel van de commissie. Het toegekende bedrag wordt voor een periode van 24 maanden na toekenning gereserveerd. Indien nodig kan deze reservering worden verlengd, na verzoek van de aanvrager en met duidelijke redenen onderbouwd.
  5. De voorwaardelijke toekenning wordt omgezet in een toekenning, wanneer is voldaan aan de voorwaarden: de aanvrager beschikt over de benodigde vergunningen en financiering (blijkens bewijsstukken) en de aanvrager heeft schriftelijk aangegeven te starten met de uitvoering. De aanvrager is verplicht wijzigingen in de plannen en uitvoering te melden aan het fonds. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de toekenning, of zelfs leiden tot het intrekken van de toekenning. De toekenning gaat gepaard met de voorwaarde dat de aanvrager bereid is om relevante informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van communicatie en kennisdeling door het fonds.
  6. Uitbetaling van de financiële bijdrage geschiedt in 3 termijnen: 40 % bij aanvang werkzaamheden, 40 % halverwege de uitvoering van het project (volgens de aangegeven begroting) en 20 % na afronding van het project. Halverwege het project dient de aanvrager bij het bureau van het fonds een kort inhoudelijk en financieel verslag in van de voortgang en dient een verzoek in tot uitbetaling van de tweede termijn. De uitbetalingen verlopen via het Nationaal Restauratiefonds.
  7. Na afronding van het project dient de aanvrager bij het bureau een eindverslag in met een afrekening. Op basis daarvan wordt de laatste termijn berekend en uitbetaald. Indien de kosten lager zijn dan begroot, wordt een lager percentage uitbetaald. Indien de kosten lager zijn dan de reeds uitbetaalde 80% wordt het te veel betaalde teruggevorderd. Bij hogere kosten blijft de hoogte van de bijdrage ongewijzigd en wordt de resterende 20% uitbetaald.
  8. Bij de definitieve vaststelling van de financiële bijdrage wordt nogmaals getoetst op de verplichtingen die volgen uit art. 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de bijdrage van het Boerderijenfonds.

Gedurende deze hele procedure treden de medewerkers van het Boerderijenfonds op als contactpersoon.

Samenstelling beoordelingscommissie

De leden van de beoordelingscommissie vertegenwoordigen een breed scala aan expertises, op het gebied van ruimtelijke ordening, landschap, erfgoed, bedrijfskunde en financiën, verduurzaming en circulair bouwen en vastgoed- en gebiedsontwikkeling. De beoordelingscommissie is onafhankelijk in de uitvoering van haar taak.

De commissie bestaat uit: Greet Bierema, Peter Bouwman, Lotte Zaaijer, Theo Hoek, Jill Vervoort.