Willemshoeve, Soest, (Utr)

Gebruik

Coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jonge mensen met dementie, trainingsruimtes en terras.

Projectinformatie

Willemshoeve is rond 1834 gebouwd in opdracht van Willem II en hoorde lang bij Paleis Soestdijk. Het ligt in een ecologische verbindingszone. De laatste tijd is het in gebruik geweest als woonhuis met deel en paardenstallen, als onderdeel van een paardenpension. Het gebouw en de gronden zijn verworven door Stichting Landgoed Willemshoeve en worden teruggebracht naar de oude bestemming van gemengd agrarisch bedrijf. Na voltooiing zal Willemshoeve plaats bieden aan een viertal functies: een Herenboerderij met bedrijfswoning (lokale, natuurgedreven kringlooplandbouw op community basis met ca. 200 gezinnen). Daarnaast komt er een terras met producten van de boerderij en een dagbesteding voor jonge mensen met dementie. Zij zullen onder andere helpen op de boerderij en aan de nieuwe functies ondersteunende horeca. Als laatste biedt Willemshoeven na de herbestemming een multifunctionele ruimte voor trainingen, ontmoeting en bezinning.

Voor verduurzaming wordt op termijn voorzien in PV -cellen op de aangrenzende schuren, mogelijk gecombineerd met een warmtepomp.

Bij de inrichting van de landbouwgronden wordt het historische landschapsbeeld zo veel mogelijk hersteld. Er komen onder andere boomgaarden, kippenweiden, varkens en koeienweiden en groentepercelen. Voor herstel van de biodiversiteit wordt gebruik gemaakt van poelen, kruidenrijk grasland, aangepast maaibeleid en houtwallen met inheemse varianten. De landbouw wordt op natuurinclusieve wijze bedreven, zonder gebruikmaking van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Met deze functies wordt een deel van het buitengebied van Soest aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt voor veel verschillende bezoekers. Het plan sluit aan bij de Omgevingsvisie van de Gemeente Soest waarin behoud van landschap en functionaliteit in het buitengebied gecombineerd wordt met een streven naar meer biodiversiteit, recreatieve waarde en beleefbaarheid.