Het Boerderijenfonds heeft drie korte inspirerende filmpjes gemaakt waarin elementaire kennis over het boerenerf toegankelijk wordt gemaakt voor boerderij-eigenaren. Bij herbestemmingsplannen wordt vaak te weinig ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap. Meer kennis over het boerenerf kan bijdragen aan een zorgvuldige ontwikkeling van het erf bij herbestemming van de boerderij.

In drie afleveringen (elk ongeveer 9 minuten) nemen landschapsarchitecten/erfontwerpers Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes verschillende boerenerven, verspreid over het land. Aan bod komen onderwerpen als de traditionele indeling in voor- en achtererf, de combinatie van wonen en werken, de geschiedenis als inspiratiebron voor ontwikkeling en de relatie tussen erf en het omringende landschap.

De films zijn te bekijken door op de foto in de rechter kolom te klikken. Ten behoeve van kennis overdracht zijn ze tevens te downloaden (u krijgt vier keuzes, waarvan de twee zwaarste bestanden het beste beeld geven).


In 2016 verscheen het rapport Landelijk Gebied en Leegstand, een onderzoek door Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand van agrarisch vastgoed in Nederland. Het rapport geeft een goed beeld èn cijfers van de ontwikkelingen in agrarische bebouwing en de gevolgen voor het platteland. Ook worden oplossingen en belemmeringen gesignaleerd. Het rapport beschrijft de achtergrond waartegen herbestemmingsvraagstukken van boerderijen gezien moeten worden.

Download hier het rapport.

https://edepot.wur.nl/393440


In 2015 verrichtte Mooi Noord-Holland, Adviseurs voor Omgevingskwaliteit in Alkmaar, onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming van stolpen in het rapport Kansen voor de stolp in Noord-Holland.